Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie ul. Złota Góra 11A ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie.

Miejsce sprawowania funkcji: Radymno, ul. Złota Góra 11A.

I – WYMAGANIA KONIECZNE

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Minimum 10 lat staż pracy w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 3. Znajomość prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
 4. Znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołem pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnie praw publicznych.
 6. Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej.
 7. Niepozostawanie z Członkiem Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

II – WYMAGANIA POŻĄDANE

 1. Dodatkowe kursy i kwalifikacje mogące wnieść wartość dodaną do pełnienia funkcji zastępcy prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Prawo jazdy.
 3. Dobra znajomość obsługi komputera.

OFERTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ

 1. Życiorys (cv) informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres nr telefonu).
 2. Odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów.
 3. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, studiów podyplomowych oraz inne dokumenty potwierdzające wymagane i pożądane kwalifikacje.
 4. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnie praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne w tym skarbowe.
 7. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec SM.
 8. Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa karne lub skarbowe.
 9. Klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu”. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winne być własnoręcznie podpisane.

Warunkiem wzięcia udziału w postepowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, którą należy składać do dnia 1.12.2021 do godz. 14:00. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie od 8:00 do 14:00 lub przesłać na adres Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie”. Ofertę Spółdzielnia Mieszkaniowa rejestruje zapisując datę i godzinę złożenia oraz nadaje nr złożenia na kopercie i w dzienniku. W przypadku listu decyduje data wpływu a nie stempla. Otwarcie i weryfikacja ofert nastąpi 02.12.2021 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Radę Nadzorczą na rozmowę w dniu wyborów tj. 16.12.2021 r. Z zastępcą prezesa zarządu Rada Nadzorcza nie zawiera umowy o pracę. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne.

ZASADY I REGUŁY WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADYMNIE.


ROZSTRZYGNIĘCIE

Na konkurs wpłynęły dwie oferty: pana Marka Kosztyły i pana Janusza Sobejko. Rada Nadzorcza, głosami 4:3, powierzyła od 1 stycznia 2022 r. obowiązki zastępcy prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej panu Januszowi Sobejko.