Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że na podstawie art. 13 ww. rozporządzenia (RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Radymnie danych osobowych kontrahentów Spółdzielni.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
  w Radymnie z siedzibą w Radymnie przy ul. Złota Góra 11A, 37-550 Radymno,
  : 16 628 48 60, e-mail: sm-radymno@sponsor.com.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe pobierane są zgodnie z zasadami minimalizacji wyłącznie w celu wynikającym z wyżej wymienionej umowy.
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie przetwarza dane osobowe wyłącznie w czasie niezbędnym do realizacji celów określonych w umowie wymienionej w pkt.2.
 5. Właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Właściciel danych osobowych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w Polsce, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe są udostępniane w granicach określonych prawem organom administracji publicznej, sądom, policji, komornikom sądowym oraz podmiotom przetwarzającym, których działalność jest niezbędna do prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w ramach umów powierzenia.
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze oraz przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi okresu niezbędnego do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.
 10. Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie przetwarzamy danych automatycznie w tym przez profilowanie.