Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że na podstawie art. 13 ww. rozporządzenia (RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Radymnie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
  w Radymnie z siedzibą w Radymnie przy ul. Złota Góra 11A, 37-550 Radymno,
  : 16 628 48 60, e-mail: sm-radymno@sponsor.com.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są dla realizacji celów określonych w: a) ustawie
  o spółdzielniach mieszkaniowych, b) ustawie Prawo spółdzielcze, c) ustawie o własności lokali, d) ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, c) Kodeksie cywilnym, e) Kodeksie postępowania cywilnego, i innych związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz w Statucie i regulaminach Spółdzielni.
 3. Dane osobowe pobierane są zgodnie z zasadami minimalizacji wyłącznie w celach wynikających z wyżej wymienionych aktów prawnych.
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie przetwarza dane osobowe wyłącznie w czasie niezbędnym do realizacji celów określonych w przepisach powołanych w pkt.2.
 5. Właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Właściciel danych osobowych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w Polsce, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe są udostępniane w granicach określonych prawem organom administracji publicznej, sądom, policji, komornikom sądowym oraz podmiotom przetwarzającym, których działalność jest niezbędna do prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w ramach umów powierzenia.
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie przechowuje dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi okresu niezbędnego do dochodzenia
  i obrony przed roszczeniami.
 9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 10. Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie przetwarzamy danych automatycznie w tym przez profilowanie.